Прием по програма за социално подпомагане

Прием по програма за социално подпомагане

Съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона за хората с увреждания – хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалиди имат право на целева помощ съобразно увреждането – балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.

Целевата помощ е в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Лицата, с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход, съгласно представените документи. Целевата помощ се изплаща на лицата от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след представяне на разходооправдателни документи за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.

Първа група инвалидност с/без чужда помощ. Настаняването се осъществява по два начина:

1. Пациентът заплаща по ценоразпис престоя си (на място при приема), за което получава фактура. След напускане на лечебното заведение, фактурата се представя в съответното звено на Социални грижи по местоживеене.

2. Пациентът отива в дирекция Социално подпомагане по местоживеене за получаване на Заповед. В този случай е необходимо първо да получите резервационна бланка от СБРФРМ Димина, потвърждаваща резервацията ви. Резервационна бланка може да се получи на място или по мейл, след направена резервация. В деня на прием пациентът представя получената от Социални грижи Заповед, Талон 119 от лекуващ лекар и копие от решение на ТЕЛК.

Запитване за настаняване

Защита от СПАМ